Nyhet – Hästkremering i södra Sverige

Från och med november 2019 är vi glada att kunna erbjuda kremering av avliden häst till våra kunder i södra Sverige. Självklart behåller vi tidigare alternativ för omhändertagande och möjligheten till trotjänaravlivning i hästens hemmiljö.

Alternativet att kremera separat kommer att finnas, med valmöjligheten att återfå din hästs aska att begrava på lämplig plats, spara eller sprida för vinden. Vi vill kunna erbjuda dig som hästägare en gedigen och prisvärd helhetslösning för att underlätta i en svår stund.

Mer information om priser och valmöjligheter presenteras vid uppstart. Med södra Sverige menas körområde 10, 11 och 12.

Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta:
Karin Lindblad på 070 – 246 05 28 eller karin.lindblad@svensklantbrukstjanst.se.

 

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Gård och Djurhälsans obduktion håller sommarstängt i 3 veckor (v. 30, 31 & 32)

För info!

Gård och Djurhälsans obduktion i Karlskoga har sommarstängt i 3 veckor med start från måndag nästa vecka 22/7-19. Är åter på plats för obduktion den 12 augusti.

Svensk Lantbrukstjänst AB kunder som önskar obduktion av lantbruksdjur och håller till i område 14, 16, 21, 61 och 63 ( https://svensklantbrukstjanst.se/anmalan/detaljerad-karta/ ) Östergötland, Västergötland, Värmland, Dalarna, Uppland/Stockholm med omnejd, Östersund och Piteå – hänvisas till andra obduktionsanläggningar i Sverige alternativt gårdsobduktion.

Se mer info på Gård och Djurhälsans hemsida eller läs deras ”Nyhetsbrev” http://gantrack.com/t/pm/2047001443836/

Allt gott! Mvh/ Svensk Lantbrukstjänst AB

GDPR – den nya formen av personuppgiftslagen

Enligt GDPR har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta Svensk Lantbrukstjänst AB kundtjänst.

Detta är information om hur vi samlar in, använder, skyddar eller på annat sätt hanterar dina personuppgifter.

Svensk Lantbrukstjänst AB – Integritetspolicy

1. Inledning

Med anledning av EU:s dataskyddsförordning (”Dataskyddsförordningen”) har Svensk Lantbrukstjänst utarbetat denna policy som ger dig information om vår behandling av personuppgifter om dig som kund.

Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig eller som annars kan kopplas till dig. Policyn avser att förklara för dig vad dina personuppgifter kan komma att användas till och hur, samt vilka rättigheter du har och skyldigheter Svensk Lantbrukstjänst har med bakgrund av denna personuppgiftsbehandling. Svensk Lantbrukstjänst är personuppgiftsansvarig för den behandling som Svensk Lantbrukstjänst utför och som beskrivs häri. Om du har frågor angående behandling av dina personuppgifter kontakta oss på nedan angivna uppgifter.

2. Vilka personuppgifter som behandlas

Svensk Lantbrukstjänst samlar in personuppgifter från dig när du registrerar dig på vår webbplats, när du blir kund hos oss eller när du i övrigt kontaktar oss. Det kan exempelvis ha varit i samband med ett uppdrag, när du registrerar dig på vår webbplats, blir kund hos oss eller någon annan situation där vi fått tillgång till dina personuppgifter. Personuppgifter som Svensk Lantbrukstjänst kan komma att inhämta från dig inkluderar:

– Grundläggande information om dig såsom namn och kontaktuppgifter.
– Kontokortsuppgifter i den mån våra tjänster betalas med kort.

3. Varför dina personuppgifter behandlas

3.1 Svensk Lantbrukstjänst använder dina personuppgifter i syfte att:

– Uppfylla våra skyldigheter gentemot dig, såsom att utföra och administrera din beställning.
– Förbättra vår kundservice och verksamhet.
– Förbättra vår hemsida så att den kan vara till större nytta för dig.
– Kontakta dig [inom ramen för att tillhandahålla tjänsten].

3.2 Personuppgifter som Svensk Lantbrukstjänst innehar kommer att behandlas främst för att fullgöra det avtal vi ingått med dig eller din verksamhet. Vi kan även behöva spara vissa personuppgifter som för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter angående redovisning och bokföring.

3.3 När vi behandlar personuppgifter för att förbättra vår kundservice eller verksamheten sker behandling för att uppfylla vårt berättigade intressen. När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse har du rätt att invända mot denna behandling, för mer information se nedan under avsnitt 6.

4. Hur dina personuppgifter behandlas

Tillgång till personuppgifter. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då:

– Det särskilt överenskommits mellan Svensk Lantbrukstjänst och dig.
– Om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol.
– Vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Vi har exempelvis flera leverantörer som tillhandahåller våra IT-system, webbplats, och programvaror som kan komma att behandla dina personuppgifter. Dessa leverantörer har generellt tillgång till information som finns och genereras i de system som de tillhandahåller men får enbart behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt för att leverantören ska kunna tillhandahålla sin tjänst och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. Svensk Lantbrukstjänst har även ett krav på att dessa kategorier av mottagare iakttar sekretess vid tillhandahållandet av dessa tjänster

5. Lagringstid

5.1 Svensk Lantbrukstjänst kommer att spara dina personuppgifter så länge som uppgifterna behövs för det ändamål de samlades in för eller om de behövs för att uppfylla annat ändamål som inte strider mot det ändamålet som de först samlades in för. Svensk Lantbrukstjänst kommer att radera de uppgifter som inte längre behövs men kan komma att behålla vissa personuppgifter för att tillgodose krav enligt lag.

5.2 Räkenskapsinformation sparas i sju år från det att räkenskaperna upprättades i enlighet med lag.

6. Dina rättigheter

6.1 Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som Svensk Lantbrukstjänst utför beträffande dig. Om du anser att någon eller några av de personuppgifter som Svensk Lantbrukstjänst har angående dig är felaktiga kan du begära att dessa uppgifter rättas. Svensk Lantbrukstjänst kommer att rätta alla personuppgifter som visar sig vara felaktiga undantaget de personuppgifter som enbart behandlas för arkiveringsändamål.

6.2
Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som anges i avsnitt 5.2 och Svensk Lantbrukstjänst kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. Du har dock rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt när behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse.

6.3 Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. Svensk Lantbrukstjänst behandling som sker med stöd av berättigat intresse anges ovan under avsnitt 3.3. Rätten till invändning innebär att du kan begära att Svensk Lantbrukstjänst behandling med stöd av berättigat intresse inte ska ske.

6.4 Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i följande fall:

-Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.
– Om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering.
– Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver dessa för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav.
– Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse.
– En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av Svensk Lantbrukstjänst utan ditt samtycke.

6.5 Du har rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som du själv lämnat till Svensk Lantbrukstjänst i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke från dig eller på grund av avtal.

6.6 Utövande av dina rättigheter. Om du vill utnyttja någon eller flera av dina rättigheter enligt ovan kontaktar du oss, se punkt 8 nedan.
Svensk Lantbrukstjänst kommer att behandla en begäran från dig enligt detta avsnitt 6 skyndsamt. Om Svensk Lantbrukstjänst inte avser att bevilja din begäran eller att inte bevilja den i sin helhet kommer du informeras om detta samt skälen till beslutet.

6.7 Om du är missnöjd med Svensk Lantbrukstjänst behandling av personuppgifter eller beslut rörande en begäran i enlighet med punkt 6 har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

7. Cookies

7.1 Vår webbsida använder sig av cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Cookies är små textfiler som läggs på din dator eller mobiltelefon när du använder vår webbsida. Våra cookies hjälper oss att förbättra tillgången till vår webbplats, föranmälningar/bokningar och identifiera återkommande besökare. Vi använder även cookies för att sammanställa data, veta vem som är inloggad samt vad som finns med i en beställning av våra tjänster. Denna information samlas endast in för analys av trafik och beteende. Den innehåller ingen personlig information och informationen skickas inte vidare till tredje part.

7.2 Om du inte vill acceptera cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt låter bli att lagra cookies, eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. I din webbläsare kan du också radera cookies som lagrats tidigare. Besök din webbläsares hjälpsidor för mer information om detta. Om du väljer att inte acceptera cookies kommer vissa funktioner som beskrivs ovan eventuellt inte att fungera eller bara delvis fungera på webbplatsen. Den totala upplevelsen av webbplatsen påverkas dock inte.

8. Hur du kontaktar oss

Personuppgiftsansvarig för den behandling som beskriv här i är Svensk Lantbrukstjänst AB (org. nr 556090-9169).
Kontakta oss på följande kontaktuppgifter om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling:

– Svensk Lantbrukstjänst AB – Box 734, 531 17 Lidköping
– Telefon: 010-490 99 00

Subventionen för hämtning av får & getter över 18 månader upphör

Subventionen för hämtning av får & getter över 18 månader upphör. Det innebär att djurägare från och med 1 januari 2017 kommer debiteras för hämtning och destruktion av avlidna får och getter över 18 månader. 

Jordbruksverket har under ett tiotal år inom det svenska programmet för scrapiekontroll subventionerat hämtning av avlidna får och getter genom Svensk Lantbrukstjänst AB, i syfte att få in tillräckligt många avlidna djur för provtagning. Sjukdomens natur gör att det inte går att bevisa absolut frihet så man visar istället genom provtagning på döda djur att det är osannolikt att scrapie finns i landet.

Läs mer på jordbruksverkets hemsida: Framgångsrikt arbete mot fruktad får- och getsjukdom kan nu trappas ner

Svensk Lantbrukstjänst AB hanterar inga hästpass

Hanteringen av hästpass hos Svensk Lantbrukstjänst AB  

För lämnande av häst till Svensk Lantbrukstjänst AB krävs inget hästpass. Passet ska dock ogiltigförklaras. Kontakta den avelsorganisation som utfärdade passet så de kan makulera passet och uppdatera sin databas.

Hästens passuppgifter kan noteras vid anmälan för hämtning och avlivning av häst om så önskas. Den noterade informationen är enbart för din skull som hästägare vid eventuella försäkringsärenden. Kvittot ges ut av entreprenören efter utförd hämtning, avlivning och betalning.

Förslag på länkar till avelsorganisationer:

Svenska Hästavelsförbundet

Swedish Warmblood Association – SWB

Svenska Islandshästförbundet

 

Svensk Lantbrukstjänst AB rapporterar också till CDB & Fårregistret

Från och med 15 januari 2016 måste även Svensk Lantbrukstjänst AB (Konvex AB) rapportera till CDB & Fårregistret hos Jordbruksverket, enligt Statens Jordbruksverks författningar

Det innebär att:

När ni anmäler nötkreatur till Svensk Lantbrukstjänst AB måste hela djurets identitet och antal anges. Dödfödda kalvar behöver inte rapporteras till CDB.

När ni anmäler får, get, lamm & killing till Svensk Lantbrukstjänst AB måste antalet anges.

Detta eftersom det blir dubbel rapportering till jordbruksverket CDB. & Fårregistret, både från djurägaren och Svensk Lantbrukstjänst AB. Uppgifterna från båda parter ska stämma överens.

Avrapportering av djur till CDB (nötkreatur):

Något SE-nummer för Svensk Lantbrukstjänst AB som mottagare av döda nötkreatur skall inte anges.

Rapportering via Jordbruksverket CDB internet: Använd utgångsorsak avlivning, självdöd till destruktionsanläggning.

Rapportering via Jordbruksverket: Använd kod 7.

Rapportering via Växa Sverige: Använd kod 51 för självdöda djur och kod 52 för avlivade djur.

Exempel på korrekt noterad identitet hos djur som har öronbricka: SE 012345-0012-0

OBS! Dödfödda kalvar behöver inte rapporteras till CDB. Men en korrekt identitet enligt nedan krävs för att anmälan ska gå igenom till Svensk Lantbrukstjänst AB orderhantering.
Exempel på korrekt noterad identitet hos djur som inte har öronbricka (dödfödda djur):
(SE 000000-0000-0)

SJVFS 2007:12 Nötkreatur

Hur du rapporterar nötkreatur (Jordbruksverket)

 

Avrapportering av djur till Fårregistret (får/get/lamm/killing): 

Vid rapportering av får/get/lamm/killing skall Svensk Lantbrukstjänst AB SE nr användas som är SE 888888

Observera att det är viktigt att ange antalet får/getter/lamm/killing lämnade till Svensk Lantbrukstjänst AB.

Det är antalet ifyllda ID-nr rutor som styr antalet rapporterade djur. Har man tex. 5 dödfödda lamm skall 5 st ID-nr rutor fyllas i vid anmälan till Svensk Lantbrukstjänst AB, en för varje djur (SE 000000-00000)

Som djurägare skall ID nr på får, get, lamm & killing skall inte rapporteras till Jordbruksverket – Fårregistret. Dock behöver man ange ID nr i anmälan till Svensk Lantbrukstjänst AB på får och getter över 18 månader då vissa slumpmässigt utvalda djur skall provats för Scarpie. Denna provtagning görs och följs upp på individnivå.

Exempel på korrekt noterad identitet hos djur som har öronbricka: SE 012345-01234

Exempel på korrekt noterad identitet hos djur som inte har öronbricka (dödfödda djur):
(SE 000000-00000)

SJVFS 2007:14 Får/getter

Hur du rapporterar får & getter (Jordbruksverket)

Administrativ kostnad – Anmälan via telefon

Från och med 1/8 2012 så infördes en administrativ kostnad vid telefonanmälan motsvarande 50 kr.

Anmälan via internet är fri från den administrativa avgiften.

Tillägg för hämtning av förruttnade och maggotbemängda djurkroppar

På grund av att djurägare inte gör omgående anmälan om hämtning av döda djur (+ slaktavfall) orsakar detta stora process och luktproblem.

Med anledning införs därav från den 1 juli 2007 en tilläggskostnad för förruttnade och maggotbemängda djurkroppar.

Tilläggskostnaden kallas  ”Hygienavgift” och debiteringen är 1000 kr exkl. moms.