Info om vår integritetspolicy

1. Inledning

Med anledning av EU:s dataskyddsförordning (”Dataskyddsförordningen”) har Svensk Lantbrukstjänst utarbetat denna policy som ger dig information om vår behandling av personuppgifter om dig som kund.

Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig eller som annars kan kopplas till dig. Policyn avser att förklara för dig vad dina personuppgifter kan komma att användas till och hur, samt vilka rättigheter du har och skyldigheter Svensk Lantbrukstjänst har med bakgrund av denna personuppgiftsbehandling. Svensk Lantbrukstjänst är personuppgiftsansvarig för den behandling som Svensk Lantbrukstjänst utför och som beskrivs häri. Om du har frågor angående behandling av dina personuppgifter kontakta oss på nedan angivna uppgifter.

2. Vilka personuppgifter som behandlas

Svensk Lantbrukstjänst samlar in personuppgifter från dig när du registrerar dig på vår webbplats, när du blir kund hos oss eller när du i övrigt kontaktar oss. Det kan exempelvis ha varit i samband med ett uppdrag, när du registrerar dig på vår webbplats, blir kund hos oss eller någon annan situation där vi fått tillgång till dina personuppgifter. Personuppgifter som Svensk Lantbrukstjänst kan komma att inhämta från dig inkluderar:

– Grundläggande information om dig såsom namn och kontaktuppgifter.
– Kontokortsuppgifter i den mån våra tjänster betalas med kort.

3. Varför dina personuppgifter behandlas

3.1 Svensk Lantbrukstjänst använder dina personuppgifter i syfte att:

– Uppfylla våra skyldigheter gentemot dig, såsom att utföra och administrera din beställning.
– Förbättra vår kundservice och verksamhet.
– Förbättra vår hemsida så att den kan vara till större nytta för dig.
– Kontakta dig [inom ramen för att tillhandahålla tjänsten].

3.2 Personuppgifter som Svensk Lantbrukstjänst innehar kommer att behandlas främst för att fullgöra det avtal vi ingått med dig eller din verksamhet. Vi kan även behöva spara vissa personuppgifter som för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter angående redovisning och bokföring.

3.3 När vi behandlar personuppgifter för att förbättra vår kundservice eller verksamheten sker behandling för att uppfylla vårt berättigade intressen. När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse har du rätt att invända mot denna behandling, för mer information se nedan under avsnitt 6.

4. Hur dina personuppgifter behandlas

Tillgång till personuppgifter. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då:

– Det särskilt överenskommits mellan Svensk Lantbrukstjänst och dig.
– Om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol.
– Vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Vi har exempelvis flera leverantörer som tillhandahåller våra IT-system, webbplats, och programvaror som kan komma att behandla dina personuppgifter. Dessa leverantörer har generellt tillgång till information som finns och genereras i de system som de tillhandahåller men får enbart behandla dina personuppgifter när det är nödvändigt för att leverantören ska kunna tillhandahålla sin tjänst och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. Svensk Lantbrukstjänst har även ett krav på att dessa kategorier av mottagare iakttar sekretess vid tillhandahållandet av dessa tjänster.

5. Lagringstid

5.1 Svensk Lantbrukstjänst kommer att spara dina personuppgifter så länge som uppgifterna behövs för det ändamål de samlades in för eller om de behövs för att uppfylla annat ändamål som inte strider mot det ändamålet som de först samlades in för. Svensk Lantbrukstjänst kommer att radera de uppgifter som inte längre behövs men kan komma att behålla vissa personuppgifter för att tillgodose krav enligt lag.

5.2 Räkenskapsinformation sparas i sju år från det att räkenskaperna upprättades i enlighet med lag.

6. Dina rättigheter

6.1 Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som Svensk Lantbrukstjänst utför beträffande dig. Om du anser att någon eller några av de personuppgifter som Svensk Lantbrukstjänst har angående dig är felaktiga kan du begära att dessa uppgifter rättas. Svensk Lantbrukstjänst kommer att rätta alla personuppgifter som visar sig vara felaktiga undantaget de personuppgifter som enbart behandlas för arkiveringsändamål.

6.2
Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som anges i avsnitt 5.2 och Svensk Lantbrukstjänst kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. Du har dock rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt när behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse.

6.3 Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. Svensk Lantbrukstjänst behandling som sker med stöd av berättigat intresse anges ovan under avsnitt 3.3. Rätten till invändning innebär att du kan begära att Svensk Lantbrukstjänst behandling med stöd av berättigat intresse inte ska ske.

6.4 Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i följande fall:

-Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.
– Om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering.
– Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver dessa för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav.
– Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse.
– En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av Svensk Lantbrukstjänst utan ditt samtycke.

6.5 Du har rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som du själv lämnat till Svensk Lantbrukstjänst i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke från dig eller på grund av avtal.

6.6 Utövande av dina rättigheter. Om du vill utnyttja någon eller flera av dina rättigheter enligt ovan kontaktar du oss, se punkt 8 nedan.
Svensk Lantbrukstjänst kommer att behandla en begäran från dig enligt detta avsnitt 6 skyndsamt. Om Svensk Lantbrukstjänst inte avser att bevilja din begäran eller att inte bevilja den i sin helhet kommer du informeras om detta samt skälen till beslutet.

6.7 Om du är missnöjd med Svensk Lantbrukstjänst behandling av personuppgifter eller beslut rörande en begäran i enlighet med punkt 6 har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

7. Cookies

7.1 Vår webbsida använder sig av cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Cookies är små textfiler som läggs på din dator eller mobiltelefon när du använder vår webbsida. Våra cookies hjälper oss att förbättra tillgången till vår webbplats, föranmälningar/bokningar och identifiera återkommande besökare. Vi använder även cookies för att sammanställa data, veta vem som är inloggad samt vad som finns med i en beställning av våra tjänster. Denna information samlas endast in för analys av trafik och beteende. Den innehåller ingen personlig information och informationen skickas inte vidare till tredje part.

7.2 Om du inte vill acceptera cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt låter bli att lagra cookies, eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. I din webbläsare kan du också radera cookies som lagrats tidigare. Besök din webbläsares hjälpsidor för mer information om detta. Om du väljer att inte acceptera cookies kommer vissa funktioner som beskrivs ovan eventuellt inte att fungera eller bara delvis fungera på webbplatsen. Den totala upplevelsen av webbplatsen påverkas dock inte.

8. Hur du kontaktar oss

Personuppgiftsansvarig för den behandling som beskriv här i är Svensk Lantbrukstjänst AB (org. nr 556090-9169).
Kontakta oss på följande kontaktuppgifter om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling:

– Svensk Lantbrukstjänst AB – Box 734, 531 17 Lidköping
– Telefon: 010-490 99 00
– Mail: info@svensklantbrukstjanst.se