Köp och leveransvillkor

 1. Inledning

Dessa allmänna villkor gäller för den hämtning av Animaliska biprodukter och kringtjänster som SLAB utför hos Leverantörer.

2. Definitioner

2.1 Animaliska biprodukter = hela kroppar eller delar av kroppar från djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter som fås från djur och inte är avsedda som livsmedel, inbegripet ägg, embryon och sperma, enligt definitionen i biproduktförordningen, dvs. EG nr 1069/2009, artikel 3. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1069:EN:NOT

2.2 Leverantör = Den juridiska eller fysiska person, i egenskap av näringsidkare eller privatperson, som anmäler Animaliska biprodukter för hämtning av SLAB.

2.3 SLAB = Svensk Lantbrukstjänst AB

3. Anmälan och hämtning

3.1 Leverantören ska anmäla Animaliska biprodukter för hämtning på www.svensklantbrukstjanst.se eller via telefon till kundtjänst på 010-490 99 00.

3.2 Leverantören ska vid anmälan ange en uppskattad vikt av de Animaliska biprodukterna. Vikten bestäms slutligt genom att SLABs transportör väger de Animaliska biprodukterna på plats hos Leverantören.

3.3 När anmälan ske ska de Animaliska biprodukterna vara färdiga för avhämtning vid av Leverantören angiven hämtningsplats.

3.4
Om inte annat meddelas Leverantören så hämtar SLAB de Animaliska biprodukterna inom tre arbetsdagar från det att anmälan har gjorts av Leverantören.

3.5 Leverantören ska snarast informera SLAB om mängden anmälda Animaliska biprodukter ändras på sätt som kan ha inflytande på insamling. Ändrad mängd kan medföra försenad hämtning.

3.6 SLAB får vägra att hämta Animaliska biprodukter som har ett innehåll av oönskade substanser som gör den olämplig för produktion eller utgör en risk för SLABs personal, produktionskapacitet eller miljögodkännanden.

4. Hämtning och transport

4.1 Leverantören ska tillse att det finns lämpliga åtkomstpunkter vid Leverantörens hämtningsställe så att hämtning kan ske genom behållare/släpvagn. Vägen till hämtningsstället måste vara farbar för lastbilar.

4.2 Leverantören ska tillse att hämtning kan ske på alla vardagar.

5. Priser och avgifter

5.1 SLABs pris för hämtning framgår av SLABs vid var tid gällande prislista. Prislistan finns tillgänglig på  www.svensklantbrukstjanst.se där också prisändringar meddelas. Prisändringar träder i kraft omedelbart efter meddelandet på hemsidan.

5.2 I tillägg till pris enligt punkten 5 har SLAB rätt att utta särskilda avgifter från Leverantören i följande fall:

  1. Animaliska biprodukterna är förruttnade/maggotbemängda.
  2. Animaliska biprodukterna innehåller gödselmedel eller för mycket vatten.
  3. Animaliska biprodukterna innehåller metalldelar eller andra oönskade ämnen.
  4. Onödig körning till Leverantör (bomkörning).
  5. Milersättning där Leverantörens hämtningsställe ligger utanför transportörernas insamlingsområde.
  6. Merarbete för lastning av Animaliska biprodukter.
  7. Arbete med de animaliska biprodukterna medför fara för Svensk Lantbrukstjänst personal eller medför störning Svensk Lantbrukstjänst produktion.
  8. Från och med maj månad 2022 tillämpar SLAB bränsletillägg. Bränsletillägget justeras efter transportindex.

6. Betalning

6.1 Betalning ska ske genom förskottsbetalning, betalning på plats genom kortbetalning eller Swish (inte med kontanter) eller betalning i efterskott genom faktura. SLAB bestämmer vilken betalningsmetod som ska användas av Leverantören vilket kommer att meddelas denne.

6.2 Vid fakturabetalning ska betalning ske inom 15 dagar. Eventuella synpunkter på fakturan ska lämnas av Leverantören senast 10 dagar från fakturans datum.

7. Force Majeure

SLAB är befriad från sina åtaganden att hämta Animaliska biprodukter, eller i övrigt fullgöra sina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor, om det inträffat ett hinder utanför SLABs kontroll som inte skäligen kunde ha förväntats, såsom t.ex. brand, strejk, nya regler och förordningar eller dröjsmål hos underleverantör. SLAB ska underrätta Leverantören utan dröjsmål om sådan inträffad omständighet.

8. SLABs ansvar

8.1 SLAB har inget ansvar för skador eller kostnader för Leverantör orsakade av driftstörningar på grund av försenad eller utebliven hämtning av Animaliska biprodukter.
8.2 SLAB har inget ansvar för eventuell infektionsspridning hos Leverantören som uppstått på grund av SLABs hämtning av Animaliska biprodukter.
8.3 SLAB har inget ansvar för eventuella kostnader/påföljder som kan åsamkas en Leverantör som ett resultat av SLABs skyldighet att utlämna information till myndigheter.

9. Sekretess

Information om priser och volymer samt annan konfidentiell information rörande SLAB eller Leverantören, inklusive produkter och produktutveckling eller planering av dessa, ska vara konfidentiella och ska inte direkt eller indirekt offentliggöras eller lämnas ut till utomstående part om inte detta krävs enligt lag.

10. Personuppgifter

SLABs hantering av personuppgifter framgår av SLABs integritetspolicy som finns tillgänglig på www.svensklantbrukstjanst.se.

11. Tvist

Tvist som uppstår i anledning av dessa allmänna villkor ska avgöras av allmän domstol med Skaraborgs tingsrätt som första instans.

12. Hur du kontaktar oss

Svensk Lantbrukstjänst AB (org. nr 556090-9169).

Kontakta oss på följande kontaktuppgifter om du har några frågor rörande våra allmänna villkor för hämtning av animaliska biprodukter:

– Svensk Lantbrukstjänst AB – Box 734, 531 17 Lidköping
– Telefon: 010-490 99 00
– Mail: info@svensklantbrukstjanst.se